Algemene voorwaarden

Algemeen
GroeiGezond is opgericht door José scheerder-van Mierlo, gevestigd te Huissen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74121405
Ik richt me op het coachen van kinderen en ouders, en het geven van kinderyogalessen.

Uitleg
Ik/mijn:
José Scheerder-van Mierlo

Jij/jou(w)/je/u(w):
Ouders van het kind dat ik mag begeleiden.

Diensten
Al mijn diensten zijn gericht op inzicht, bewustwording en groei. Dit geldt zowel voor de ouders, als het kind. Ouders, passen dit naar eigen inzicht toe en/of helpen hun kind bij zijn/haar verdere ontwikkeling en groei.
Ik kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven.

Overeenkomst
Na een kennismaking, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. U gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs.
We stellen samen een haalbaar doel. We investeren allebei in de weg naar het doel. Ik verplicht mij tot maximale inspanning. Dat verwacht ik ook van u.
Is het doel behaald, dan is het traject rond.
Er kan gaandeweg een nieuw doel ontstaan. Desgewenst bepalen we een vervolgtraject. Zie ik in de samenwerking dat het proces niet meer klopt, dan bespreek ik dat met u en kan ik besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer u met regelmaat de door ons gemaakte afspraken niet nakomt of aantoonbaar niet meewerkt. U mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen. U betaalt alle genoten sessies en bent verder tot niks verplicht.

Coaching / begeleiding kinderen tot 16 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding door middel van het tekenen van het coach-contract. Indien een gezaghebbende ouder het coach contract niet ondertekent kan ik niet met uw kind aan het werk.
De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding. Ik kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid
Mijn advies is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Ik ben nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten door mij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van mijn kant. Vergoeding aan ouders of de jong volwassene, kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens mijn aansprakelijkheidsverzekering.
Voor lichamelijke- en psychische klachten, raad ik aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Vertrouwelijkheid
Ik ben verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind, vraag ik altijd eerst toestemming aan de ouders.
Indien kinderen mij vertrouwelijke informatie verstrekken blijft deze informatie veilig bij mij, tenzij ik inschat dat het kind zichzelf en/of een ander in een onveilige situatie doet belanden. Dan ben ik verantwoordelijk om ouders op de hoogte te brengen. Altijd na overleg met het kind, dit om de vertrouwensband niet te beschadigen.
Zie ik in uw situatie, of van uw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met u en laat het in eerste instantie aan u om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.

Het kan zijn dat ik een vraag over een traject wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin uw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en doe dit bij een integere supervisor.

Regels rondom afspraken
Ik werk ambulant, dat houdt in dat ik bij u aan huis kom om uw kind te kunnen begeleiden in zijn vertrouwde omgeving. Indien het voor het welbevinden van het kind beter is dat de ouder(s) bij de coaching/begeleiding aanwezig is/zijn, is dit geen enkel probleem en zelfs wenselijk. Na een begeleidings- of coaching moment is er kort gelegenheid om vragen te stellen en of een en ander te bespreken.

Tijdens een evaluatie moment worden de vorderingen van het kind besproken.

Verslaglegging
Indien dit wenselijk is schrijf ik van het coaching/begeleidingsmoment een verslag. Je kiest zelf of je hier gebruik van wilt maken. Opgeschreven notities door mijzelf worden na de sessies vernietigt. Verslaglegging bewaar ik in mijn administratie en zal nooit zonder toestemming van de ouders aan derden worden verstrekt.

Verhindering
Kan een afspraak niet doorgaan en geeft u dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zegt u de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand de afspraak, dan bereken ik kosten. We overleggen samen indien er sprake is van overmacht of ziekte.

 Tarieven
De tarieven staan vermeld op mijn website (www.groeigezond.nl) of zijn op te vragen bij mij. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Wanneer blijkt dat meer tijd nodig is, dan maken we een vervolg afspraak die ik in rekening zal brengen onder het tarief van ouder coaching-/begeleiding.

Betaling
Er wordt wekelijks achteraf gefactureerd (uitzondering hierop zijn de yogalessen), ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. Je betaald binnen de aangegeven termijn van 14 dagen. Lukt dit door welke reden niet binnen de termijn, dan neemt u contact met mij op.
Komt de betaling niet op tijd binnen dan krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er dan nog niet dan krijg je een derde herinnering en een verhoogde factuur. Wordt er na deze herinnering nog niet betaald dan ben ik genoodzaakt om het over te dragen aan een incasso bureau. Je bent het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd.

Gesprekken met derden
Ik sta open voor de mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. Dit gesprek bereken ik als ouderbegeleiding-/coaching.

Klachten
Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op met mij zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie. Ik vertrouw erop dat we hier samen uit komen. Mocht dit niet lukken dan wenden we ons tot een onafhankelijke mediator en delen we de kosten die dit met zich meedraagt.

Disclaimer
Alle informatie op deze website dient voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is niet toegestaan. Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor of op andere websites.